Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Cách dùng tính từ "unconscious" tiếng anh


Cách dùng tính từ "unconscious" tiếng anh

Cách dùng tính từ "unconscious" tiếng anh

Sau đây, IELTS Caden cung cấp Cách dùng tính từ "unconscious" tiếng anh

Cách dùng

1. Mang nghĩa "bất tỉnh, ngất đi, xỉu"

=Someone who is unconscious is in a state similar to sleep, usually as the result of a serious injury or a lack of oxygen.

IELTS Caden lưu ý:

 • knock/beat someone unconscious

IELTS Caden xét ví dụ:

 • By the time ambulancemen arrived he was unconscious.

 • She was unconscious but still breathing when the ambulance arrived.

 • She became unconscious. (IELTS Caden giải thích: Cô ấy đã bị ngất đi)

 • He was attacked by two men and knocked unconscious.

2. Mang nghĩa "không biết, vô tri, không nhận biết được"

=If you are unconscious of something, you are unaware of it / an unconscious feeling or thought is one that you do not realize that you have

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He himself seemed totally unconscious of his failure.

 • an unconscious fear of change  (IELTS Caden giải thích: không có ý thức về sự thay đổi)

 • the child’s unconscious desire to learn

 • Mr Battersby was apparently quite unconscious of their presence.

3. Mang nghĩa "hình thành thói quen mà mình không hay biết"

=If feelings or attitudes are unconscious, you are not aware that you have them, but they show in the way that you behave / used about things you do without realizing you are doing them or without intending to do them

IELTS Caden xét ví dụ:

 • Unconscious envy manifests itself very often as this kind of arrogance. 

 • 'You're well out of it,' Christopher said with unconscious brutality.

 • She has the unconscious habit of biting her fingernails. 

 • an unconscious slight (IELTS Caden giải thích: một sự coi thường vô tình)

 • unconscious humour, resentment (IELTS Caden giải thích: sự hài hước, sự oán giận vô ý thức)

 • an unconscious gesture of self-protection

 • She may be trying unconsciously to draw attention to herself.

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn