Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

50 cụm từ đồng nghĩa không thể không biết


50 cụm từ đồng nghĩa không thể không biết

từ đồng nghĩa

 1. Think over = consider (cân nhắc)
 2. Go over = examine (xem xét)
 3. Put down = write sth down (ghi chép)
 4. Clean up = tidy up (dọn dẹp)
 5. Carry out = execute (tiến hành)
 6. Look back on = remember (nhớ lại)
 7. Bring up = raise (nuôi dưỡng)
 8. Hold on = wait (chờ đợi)
 9. Turn down = refuse (từ chối)
 10. Talk over = discuss (thảo luận)
 11. Go by foot = walk (đi bộ)
 12. Set on fire = inflame (đốt cháy)
 13. Blow up = explode (phát nổ)
 14. Look for = expect (trông đợi)
 15. Fix up = arrange (sắp xếp)
 16. Get by = manage to live (sống được)
 17. Drop in on = drop by (ghé qua)
 18. Call = phone (gọi điện)
 19. Bear out = confirm (xác nhận)
 20. Bring in = introduce (giới thiệu)
 21. Gear up for = prepare for (chuẩn bị)
 22. Pair up with = team up with (hợp tác với)
 23. Cut down = reduce (cắt giảm)
 24. Work out = figure out = calculate (tính toán)
 25. Show up = arrive (tới, đến, xuất hiện)
 26. Come about = happen (xảy ra)
 27. Hold up = delay (trì hoãn)
 28. Call off = cancel (hủy bỏ)
 29. Break in = intrude (đột nhập)
 30. Back up = support (ủng hộ)
 31. Refuse = turn down (từ chối)
 32. Turn on = activate (bật lên, khởi động)
 33. Account for = explain (giải thích)
 34. Run away = flee (chạy trốn)
 35. Fond of = keen on (hứng thú với, thích)
 36. Go after – pursue (theo đuổi)
 37. Break down into = clarify (giải thích)
 38. Keep up = continue (tiếp tục)
 39. Look after = take care of (chăm sóc cho)
 40. Take off = depart (cất cánh, rời đi)
 41. Turn up = appear (xuất hiện)
 42. Go down = decrease ( giảm xuống)
 43. Go up = increase (tăng lên)
 44. Book = reserve (đặt trước)
 45. Applicant = candidate (ứng viên)
 46. Shipment = delivery (sự giao hàng)
 47. Energy = power (năng lượng)
 48. Employee = staff (nhân viên)
 49. Famous = well – known (nổi tiếng)
 50. Seek = look for = search for (tìm)

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn