Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

IELTS vocab - Topic Culture band 7.0+

461 166 Tải xuống

IELTS vocab - Topic Culture band 7.0+

 

I. Các collocations ghép với Cultur 

 1. National culture legacy: Di sản văn hoá quốc gia
 2. Culture shock: Sốc văn hoá
 3. Indigenous culture: Văn hoá bản địa
 4. Exotic culture: Văn hoá nước ngoài xâm nhập vào, văn hoá ngoại lai
 5. Time-honoured culture/ Long-standing culture: Nền văn hoá lâu đời
 6. Deep-rooted culture: Văn hoá bám sâu vào cội rẽ
 7. Contemporary culture / modern culture: Văn hoá đương đại
 8. Folk culture: Văn hoá dân gian
 9. Local culture: Văn hoá địa phương
 10. A diversified culture: Nền văn hoá đa dạng
 11. Social culture: Văn hoá xã hội

II. Collocations ghép với Cultural

 1. Cultural specificity: Nét đặc trưng văn hoá
 2. Cultural exchange: Trao đổi văn hoá
 3. Cultural uniqueness: Nét văn hoá đặc sắc
 4. Cultural assimilation: Sự đồng hoá văn hoá
 5. Cultural integration: Sự hội nhập văn hoá
 6. Cultural globalization: Toàn cầu hoá văn hoá
 7. Cultural degradation: Sự xói mòn về mặt văn hoá
 8. Cultural richness/ Cultural diversity: Sự đa dạng văn hoá
 9. Cultural festival: Lễ hội văn hoá
 10. Intangible cultural heritage of humanity: Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
 11. The total loss of cultural identity: Sự đánh mất bản sắc văn hoá 

III. Những từ liên quan khác

 1. National identity: Bản sắc dân tộc
 2. Racism: Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc
 3. Race conflict: Xung đột sắc tộc
 4. Historic site: Di tích lịch sử
 5. Melting-pot society / Multi-cultural society: Xã hội đa văn hoá, đa sắc tộc
 6. Acculturation: Sự tiếp nhận và biến đổi văn hóa
 7. Ritual: Lễ nghi
 8. Civilization: Nền văn minh
 9. Civilize something: khai sáng thứ gì đó
 10. To be imbued with national identity: Đậm đà bản sắc dân tộc
 11. Show prejudice (against sb/st): Thể hiện thành kiến với ai/cái gì

Hi vọng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn học thêm từ vựng tiếng Anh cho chủ đề Culture thật hiệu quả nhé!

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn