Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

15 CÂU NÓI TIẾP ĐỘNG LỰC HỌC CHO TUẦN MỚI BẮT ĐẦU


15 CÂU NÓI TIẾP ĐỘNG LỰC HỌC CHO TUẦN MỚI BẮT ĐẦU

15 CÂU NÓI TIẾP ĐỘNG LỰC HỌC CHO TUẦN MỚI BẮT ĐẦU

1. If I fail, I try again and again, and again.

Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa.

2. You’ll never be brave if you do not get hurt. You’ll never learn if you do not make mistakes. You’ll never be successful if you do not encounter failure.

Bạn sẽ không bao giờ trở nên can đảm nếu bạn không bị thương. Bạn sẽ chẳng bao giờ học được điều gì nếu như bạn không mắc lỗi. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn không gặp thất bại.

3. I’ll always choose a lazy person’s job… because he’ll find an easy way to do it.

Tôi luôn luôn chọn người lười biếng để làm việc khó… bởi vì anh ta sẽ tìm cách dễ nhất để làm việc đó.

4. Never stop learning because life never stops teaching.

Đừng bao giờ ngừng học tập vì cuộc đời không bao giờ ngừng dạy.

5. Once you stop learning, you will start dying.

Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết.

6. On The Way To Success, There Is No Trace Of Lazy Men.

“Trên con đường thành công, không có dấu chân kẻ lười biếng.”

7. Education is the most powerful weapon we use to change the world.

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới.

8. The most beautiful thing about learning is that no one takes that away from you.

Điều tuyệt vời nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.

9. Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.

Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.

10. Sow a thought, and you reap an act. Sow an act, and you reap a habit. Sow a habit, and you reap a character. Sow a character, and you reap a destiny.

Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận.

11. Learning is a treasure that’ll follow its owner everywhere.

Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi.

12. Learning is the eye of the mind.

Học tập là con mắt của trí tuệ.

13. Adventure is the best way to learn.

Trải nghiệm là cách học tốt nhất.

14. If I Fail, I Try Again And Again, And Again.

Nếu tôi thất bại, tôi sẽ cố một lần rồi một lần, một lần nữa.

15. You only live once, but if you do it right, once is enough.” ― Mae West

"Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ."

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn