Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Template cho các dạng IELTS Writing Task 2 và TỪ VỰNG mới nhất 2021

13434 5410 Tải xuống

Bạn đang tìm kiếm Template chuẩn band 7 cho các dạng bài Essay IELTS Writing Task 2 
Bạn đang tìm kiếm combo các từ dùng cho mọi bài Essay IELTS Writing Task 2 
Bạn đã tìm đúng nơi rồi!

Template các dạng bài IELTS Writing Task 2

template ielts writing task 2 band 9 và 8+

Thông qua quá trình học tập, nghiên cứu và giảng dạy, chúng tôi thấy rằng nhu cầu tìm kiếm các template mẫu cho các dạng bài IELTS Writing luôn xuất hiện trong đầu của các thầy cô và các bạn học sinh. Để giúp đỡ phần nào cho các bạn trong quá trình ôn tập và luyện thi IELTS nói chung và IELTS Writing Task 2 nói riêng. Chúng tôi cố gắng biên soạn bộ các template mẫu. Hy vọng các bạn luyện tập và sử dụng chúng thật thành thạo. 

Template cho các dạng bài Writing IELTS task 2

Template cho các dạng bài Writing IELTS task 2

Đề áp dụng các bộ template thật hiệu quả và tránh sự nhầm lẫn và sai xót không cần thiết. Bạn cần xác định rõ đề bài của phần IELTS writing task 2, thuộc dạng nào trong 4 dạng dưới đây. Sau khi xác định được Dạng của đề bài. Tiếp theo các bạn Xác định vấn đề - chủ đề chính đề bài đang đề cập là gì? Xác định câu hỏi mà đề bài đưa ra từ đó áp dụng template cho bài essay một cách chính xác và hiệu quả.

  • Dạng agree or disagree essay

  • Dạng discussion Essay

  • Dạng advantage and disadvantage essay 

  • Dạng reason and solution essay 

  • Các dạng writing IELTS task 2 khác
     

Khi đọc đề các bạn xác định rõ 3 yếu tố trong đề như sau:

Xác định 3 yếu tố:

  • Chủ đề toàn bài là gì?

  • XXX: phần bạn không đồng ý - Phần này được đặt ở body 1

  • YYY: phần em đồng ý - Phần này được đặt ở body 2

Template IELTS Writing task 2 cho Dạng 1: Agree or Disagree Essay

Đề bài minh hoạ dạng 1: Agree or Disagree Essay

Leaders and directors in an organisation are normally older people. Some people think younger leader would be better. Do you agree or disagree?

Template 1: Nói về hai mặt

Mở bài:

These days, it is often argued that…………… …… …… ……….(chủ đề chính toàn bài)

While some people believe that ……..……………………XXX,

it is in my opinion that…..……………………………….. YYY.

Body 1:

On the one hand, ………………………………………….XXX…. for some main reasons.

The first cause is that… nguyên nhân 1 của XXX

giải thích nguyên nhân 1.

For example, …. ………………………………………    đưa ví dụ 1.

The second reason is that…                                        nguyên nhân 2.

Therefore, …        ………………………………………  giải thích nguyên nhân 2

Body 2:

On the other hand, i believe that it will be better if …YYY.

First of all, …,…………………………………………     nguyên nhân 1 của YYY

……                                                                          giải thích nguyên nhân 1

Secondly,…………………………………… ……………nguyên nhân 2

Kết bài:                       

In conclusion, while I accept that ………………………..XXX,

I think that ……………………… ……………………….YYY.

Dưới đây là Video hướng dẫn chi tiết cho dạng bài agree or disagree

Template IELTS Writing task 2 cho Dạng 2: Discuss both views

Đề bài:

Some people think that there should be some strict controls about noise. Others think that they could just make as much noise as they want. Discuss both views and give your opinion.

Template 1: Thiên về một mặt

Mở bài:

Recently, people have different views about………………………..Chủ đề  của bài.

While some individuals believe that ………………………………..XXX,

I would argue that……………………………………………………YYY.

Thân bài:

Body 1:

On the one hand, there are several reasons why……………………..XXX

The first reason is that………………………………………………  nguyên nhân 1 của XXX

………………………………………………………………………..giải thích 1

Additionally,………………………………………………………….nguyên nhân 2

Body 2:

However, I believe people should……………………………………YYY

Firstly,………………………………………………………………...nguyên nhân 1 của YYY

………………………………………………………………………..giải thích 1

Secondly,……………………………………………………………...nguyên nhân 2

Kết bài:

In conclusion, while many people believe there should be………….XXX,

 I believe we ought to…………………………………………………YYY.

Template 2:  Giữ sự cân bằng

INTRODUCTION

A highly controversial issue today relates to whether to have… [issue]… or not. In this essay, I am going to examine this question from both points of view and then explain why I believe….

BODY PARAGRAPH 1

There are people who argue that the benefits of ……………. considerably outweigh its disadvantages. The main reason for believing this is that …………………. It is also possible to say that ……. One good illustration of this is ………….

BODY PARAGRAPH 2

On the other hand, others believe that….. It is often argued that ……….. People often have this opinion because …………… A second point is that ………..A particularly good example here is…………..

CONCLUSION

In conclusion, I believe both arguments have their merits. On balance, however, I feel that… This is because….

Template IELTS Writing task 2 cho Dạng 3: Advantages and the disadvantages essay

It is now possible for scientists and tourists to travel to remote natural environment,

such as the South Pole. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Mở bài:

Nowadays, it is true that……………………………………………...chủ đề của bài.

While this trend is beneficial to some extent, I would argue that its disadvantages are more significant

Thân bài:

Body 1:

On the one hand, XXX can have some main benefits.

Firstly,………………………………………………………………...nguyên nhân 1 của XXX

………………………………………………………………………...giải thích 1

For example,

Secondly,

Body 2:

On the other hand, I believe that YYY .might have far more drawbacks.

The first one is that…………………………………………………...nguyên nhân 1 của YYY

………………………………………………………………………..giải thích 1

The second one is that…………………………………………………nguyên nhân 2

For instance,

Kết bài:

In conclusion, I believe that  the disadvantages of  CHỦ ĐỀ CHÍNH  outweigh its advantages.

Template IELTS Writing task 2 cho Dạng 4: Reasons và solutions

Many museums and historical sites are mainly visited by tourists but not local people. Why is this the case and what can be done to attract more local people to visit these places?

Mở bài:

There are a number of factors that explain why CHỦ ĐỀ CHÍNH.

However, this issue can be resolved by adopting a number of solutions, as will now be discussed.

Thân bài:

Body 1:

One the one hand, CHỦ ĐỀ CHÍNH for some reasons.

Perhaps the primary reason is that……………………………………reason 1

………………………………………………………………………giải thích 1

For example, …………………………………………………………ví dụ 1

Secondly,………………………………………….reason 2

………………………………………………………………………giải thích 2

For instance, …………………………………………………………ví dụ 2

Body 2:

However, a range of available options can be taken to tackle the problem.

The simplest one is that …………………………………………….. giải pháp cho nguyên nhân 1

The other solution for ………………………………………………..giải pháp cho nguyên nhân 2

Kết bài:

In conclusion, it seems to me that various measures need to be taken to CHỦ ĐỀ CHÍNH

 

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn