Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Tính điểm IELTS writing: Task 1 và task 2 có mức điểm bằng nhau không?

961 177 Tải xuống

Tác giả: Phạm Quốc Cường

Tính điểm IELTS writing: Task 1 và task 2 có mức điểm bằng nhau không?

Học về việc điển IELTS writing được chấm điểm nhưng thế nào. Nhiều học sinh hỏi mình có phải là điểm số của phần writing task 1 và writing task 2 là tương đương nhau. Làm cách nào để giám khảo đưa ra số điểm cuối cùng. Trang này sẽ giải thích điểm ielts writing của bạn sẽ được tính toán như thế nào. 

Điểm phần IELTS writing task 1 report và task 2 essay được bằng nhau? 

Không. Writing task 1 và writing task 2 được chấm điểm riêng biệt. Tiêu chí cho điểm không giông nhau giữa hai phần. Giám khảo sẽ đưa ra ra điểm số writing task 1 của bạn sau đó đưa ra điểm số writing task 2 của bạn. Cuối cùng điểm số ielts writing tổng của bạn sẽ được tính toán. 

Ví dụ về tính toán điểm IELTS writing:

Ví dụ: 

Writng task 1 = band điểm 8 

Writing task 2 = band điểm 6

Điểm tổng số cho phần writing = 6.5 

Bạn có thể tính toán điểm số của mình như sau:

[Điểm writing task 1 + 2*Điểm writing task 2] chia cho 3 = điểm tổng ielts writing

(8 + 2*6)/3 = 6.66 
 Điếm số được làm tròn về điểm writing cuối cùng của bạn là 6.5

Bạn có được biết điểm của từng phần writing task 1 và writing task 2 không?

Không. Đơn vị tổ chức thi sẽ không công bố điểm của từng phần. Họ chỉ thông báo cho bạn điểm số cuối cùng cho phần thi writing của bạn. 

Writing task 1 và writing task có dùng chung bộ tiêu chí chấm điểm không?

Không. mỗi phần sẽ có bộ tiêu chí không giông nhau hoàn toàn: 
Khác nhau ở tiêu chi đầu tiên, và tương tự nhau ở 3 tiêu chí còn lại.

Task achievement (chỉ cho writing task 1): thông tin, tổng quan, đặc điểm chính 

Task response (chỉ cho writing task 2): ý tưởng, giải quyết nhiệm vụ, kết luận và phát triển ý tưởng

Coherence và cohesion: paraphrasing (viết lại từ không đổi nghĩa), linking kết nối referecing  liên quan 

Grammatical Range và accuracy: cấu trúc câu, thì, ngắt câu, số lượng lỗi 

Lexical resourse: tài nguyên từ: từ vựng, collocation, spelling, số lượng lỗi

 

 

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn