Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Do you work or are you a student? – MỘT GỢI Ý NHỎ

29186 510 Tải xuống

 Do you work or are you a student? – MỘT GỢI Ý NHỎ

Do you work or are you a student? – MỘT GỢI Ý NHỎ

 Đối phó với câu hỏi: Do you work or are you a student?

Đây là những câu hỏi phổ biến khi bắt đầu bài kiểm tra nói:

1. Do you work or are you a student?

2. Do you like your job / khóa học? Tại sao / tại sao không?

Xem thêm: 14 dạng câu hỏi của IELTS Reading mới nhất

Câu trả lời mẫu cho câu hỏi Do you work or are you a student? 

Bạn có thể tham khảo:

1. Before I came to England I was working as an accountant, but at the moment I'm studying English because I hope to do a Master's here.

2. Yes,I really like my job because it's interesting and I work with a great team of people. OR: Yes, I enjoy studying English, but my real aim is to do a Master's and then find a job in an international company.

3.  Currently, I am an nineteen student studying at HaNoi University in Viet Nam, majoring in business studies. 

4. I’m currently a senior at X University, which is one of the top schools in the nation. Admission is incredibly competitive so I’m very proud of being a student here.

Lưu ý: Đừng hỏi giám khảo: "Ý bạn là ở đất nước của tôi hay ở đây ở Anh?" - không thành vấn đề. Đừng lo lắng nếu bạn vừa làm vừa học - bạn có thể đề cập đến cả hai.

Phân tích và tìm câu trả lời cho câu hỏi Do you work or are you a student? 

Do you work or are you a student?

IELTS tailieu24h.vn cần bạn lưu tâm:

Ngoài việc trả lời bạn là a student ra phải nêu thêm:

 • Chuyên ngành của em là...
 • Em đã lựa chọn chuyên ngành ấy vì ...

Không cần giám khảo hỏi, phải tự mở rộng câu trả lời của mình để có thêm điểm

Cùng tham khảo các cách trả lời sau cùng IELTS Tailieu24h.vn

 • Đang là học sinh cấp hai hoặc cấp ba:
 • do you work or are you student?
  • Currently, I am a year-13 student studying at…Secondary School. To be honest, I haven’t decided my major yet, but I am really into business studies
  • Ngoài câu trả lời trên có thể tham khảo thêm các ý khác của IELTS tailieu24h.vn:
   • Có nhiều bạn muốn nói đang học đại học ở Hải Phòng City nên là có cơ hội tiếp xúc với nhiều người ở tỉnh khác 
    • ...because Hải Phòng City is the center with a nice blend of people...
   • Nếu đang học trường chuyên về English hoặc lớp chuyên về English có thể tham khảo:
    • Currently, I am a 11-grade student studying at ...Trần Phú high school , majoring in English or others ( hoặc specializing in English ) Chuyên về anh
    • The top 100 most prestigious universities (trường danh tiếng nhất Việt Nam)
 • Đang là sinh viên năm hai của một trường đại học
 • do you work or are you a student?
 • Currently, I am a senior student studying at….University, majoring in science and technology and specialising in programming
  • Có thể triển khai thêm vì sao mình lại chọn ngành học này, triển vọng nghề nghiệp ra sao, xét các cách triển khai cùng IELTS tailieu24h.vn 
   • Cách triển khai bởi vì: I chose it simply because/ The reason why I decided on…is that…/ The incentive/starting point was start I found …. quite …. 
    • Các lí do có thể cân nhắc:
     • I am really into…, and I always believe that I was born for…, and my dream is to be a/a…one day 
     • It is well acknowledged that … is a big trend / megatrend, so I believe that an increasing number of people will devote themselves into this area
     • Personally, I strongly believe that the sector of…will be promising / highly demanded / a sunrise industry
     • After my graduation, there will be a guarantee for my future job-hunting, which means I may get a well-paid job
     • Honestly, it was not my choice since I was told to …
     • The biggest reason is that my father is a successful businessman, and I plan to follow in his footsteps after graduation
 • Đang là sinh viên vừa tốt nghiệp
  • Well, I am a fresh graduate from…university, and currently, I am studying for IELTS at a language centre and preparing to further my studies at… this coming July 
   • Nếu mình dự định chuyển ngành học khác, có thể tham khảo thêm cùng IELTS tailieu24h.vn
    • Actually, I am considering changing my major from … to … since I think that….
     • I am not good at…, and the study of….is really my cup of tea
     • …is the one that I really cannot get over / is fairly demanding for me to overcome
     • I am more talented/gifted in…

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI Do you work or study?

1.Trường hợp bạn là học sinh

Giám khảo hỏi bạn Do you work or study? thì bạn tránh việc trả lời 1 câu I am a student mà phải thêm vào:

 • Chuyên ngành của tôi là… ? My major at school/ university/ college is ……..
 •  Tôi lựa chọn chuyên ngành đó vì … ? One of the biggest reasons why I chose that major is that……….

Không cần giám khảo hỏi, bạn nên tự trả lời luôn vào câu trả lời của mình

Một số tips có thể áp dụng:
– Ở part 1, bạn càng trả lời dài (2-3 câu là đủ), nhiều ý sẽ khiến số lượng câu hỏi cho phần 1 ít đi, có khả năng sẽ tránh được Topic khó
– Trả lời đủ ý, sẽ khiến giám khảo có cơ sở để cho Band điểm ngay trong Part 1, tránh qua Part 2 lại gặp đề khó khiến tụt band điểm.

2. Trường hợp bạn đi làm và yêu thích công việc

 • It gives me the chance to meet different people/ learn practical skills (communication/ problem-solving/ money management skills…) and experience/ travel to different places/ explore different cultures: Nó mang lại cho tôi cơ hội gặp gỡ những người khác nhau / học các kỹ năng (kỹ năng giao tiếp/ giải quyết vấn đề/ quản lý tiền bạc,…) và kinh nghiệm nghiệm thực tế / du lịch đến những nơi khác nhau / khám phá các nền văn hóa khác nhau.
 • I chose this job because I have a passion for …./ I’m really interested in ….: Tôi chọn công việc này bởi vì tôi có niềm đam mê cho …/ tôi thực sự thích …
 • It gives me the chance to work from home, so I can have more time for my family. I don’t need to go to the office every day, which is great because I don’t want to waste hours getting stuck in traffic jams on the way to and from work: Nó cho tôi cơ hội làm việc tại nhà, vậy nên tôi có nhiều thời gian cho gia đình hơn. Tôi không cần đến công sở mỗi ngày, điều này thật là tuyệt vì tôi không muốn phí hàng giờ bị kẹt xe trên đường đi làm và về nhà.
 • My job is great. I’ve learned an enormous amount over the past 2 years. I’ve learned how to deal with difficult customers more effectively/ how to manage my budget better/ how to work as a team/ how to make wiser decisions/ how to think more logically/ how to cope with stress more effectively/…: Công việc của tôi rất tuyệt vời. Tôi đã học được rất nhiều trong vòng 2 năm trở lại đây. Tôi đã học cách làm việc với các khách hàng khó tính sao cho hiệu quả hơn/ làm sao để quản lý tài chính tốt hơn/ làm việc theo nhóm/ ra quyết định khôn khéo hơn/ suy nghĩ logic hơn/ đối phó với căng thẳng hiệu quả hơn.

 3. Trường hợp bạn đi làm và không yêu thích công việc

 •  It’s too demanding. I have to work at least 14 hours a day, which makes me stressed and exhausted: Nó quá đòi hỏi. Tôi phải làm việc ít nhất 14 giờ một ngày, điều đó làm tôi căng thẳng và kiệt sức.
 • I have no passion for …, I chose it just because it allows me to work from home/ it’s quite flexible/ it’s secure/ my parents wanted me to pursue this career path: Tôi không có niềm đam mê cho …, tôi đã chọn nó chỉ vì nó cho phép tôi làm việc ở nhà / nó khá linh hoạt / nó an toàn / cha mẹ tôi muốn tôi theo đuổi con đường sự nghiệp này.
 • I don’t love what I’m doing. You know, going to the office every day, doing the same sequence of tasks over and over again, oh, it’s so boring. I’m thinking of quitting to switch to a job that is a bit more challenging and will make me more excited: Tôi không thích những gì tôi đang làm. Bạn biết đấy, đi đến văn phòng mỗi ngày, làm cùng một chuỗi các công việc lặp đi lặp lại, ồ, thật là nhàm chán. Tôi đang nghĩ đến việc bỏ việc để chuyển sang một công việc thử thách hơn một chút và sẽ khiến tôi phấn khích hơn.
 • It cannot secure me a stable income/ the paycheck barely covers my bills/ I’m underpaid and overworked: Nó không thể đảm bảo cho tôi một thu nhập ổn định / tiền lương hầu như không đủ chi trả các hóa đơn của tôi / tôi làm việc lương thì thấp mà phải làm việc quá sức.
 • I feel like I’m unappriciated/ my work goes unnoticed: Tôi cảm thấy như tôi không được coi trọng / công việc của tôi không được chú ý. 

Những câu hỏi cùng chủ đề Do you work or are you student?

CÂU HỎI CHỦ ĐỀ WORK

 1. Do you work or study? 
 2. What did you do on the first day of your job? 
 3. What specific things do you do on your job? 
 4. What do you like most about your job? 
 5. Why did you choose that job? 
 6. Would you recommend that job to others? 
 7. Do you think this job has a bright future? 
 8. What are the most interesting and the difficult part of your job? 

CÂU HỎI CHỦ ĐỀ STUDY 

 1. What’s your major? 
 2. Do you like it? 
 3. Will you change it if you have a chance ? 
 4. Which major will you change it to? 
 5. Is it different from what you had in mind? 
 6. Why did you choose that major?  

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn