Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

12 COLLOCATION ĐẶC SẮC : SOCIETY - Xã Hội - Bí mật để đật band 9 IELTS


COLLOCATION ĐẶC SẮC : SOCIETY

COLLOCATION ĐẶC SẮC : SOCIETY 1. Stratified society : Xã hội phân chia nhiều tầng lớp, giai tầng 2. Consumerist society : Xã hội chạy theo tiêu dùng 3. Permissive society: Xã hội thiếu trật tự, kỷ cương 4. Wholesome society : Xã hội phát triển lành mạnh 5. Multiracial society : Xã hội đa sắc tộc, đa chủng tộc 6. Outdated society: xã hôị lạc hậu 7. Advanced society: xã hội tiên tiến 8. Appearance -driven society : Xã hội chú trọng ngoại hình 9. The Stratum of society: giai tầng xã hội 10. A section of society : một bộ phận xã hội 11. The structure of a society : kết cấu xã hội 12. Fit into society : Thích ứng với xã hội

1. Stratified society : Xã hội phân chia nhiều tầng lớp, giai tầng

2. Consumerist society : Xã hội chạy theo tiêu dùng

3. Permissive society: Xã hội thiếu trật tự, kỷ cương

4. Wholesome society : Xã hội phát triển lành mạnh

5. Multiracial society : Xã hội đa sắc tộc, đa chủng tộc

6. Outdated society: xã hôị lạc hậu

7. Advanced society: xã hội tiên tiến

8. Appearance -driven society : Xã hội chú trọng ngoại hình

9. The Stratum of society: giai tầng xã hội

10. A section of society : một bộ phận xã hội

11. The structure of a society : kết cấu xã hội

12. Fit into society : Thích ứng với xã hội

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn